For bare et år siden forventede Skatteministeriet, at der ville skulle tilbagebetales ca. 5 mia. kr. til ejere af erhvervsejendomme, når de nye vurderinger var klar. Nu forventer man ikke at skulle betale én krone. 

Tanken med den nye ejendomsvurderingslov er, at den i modsætning til den gamle lov gerne skal føre nogenlunde retvisende vurderinger. Dog skal overgangen til disse være lempelig. Dem, der har betalt for lidt i ejendomsskat, skal således ikke efterbetale det for lidt erlagte, mens dem, der har betalt for meget i ejendomsskat, skal have tilbagebetalt det for meget erlagte. Endda med et pænt og skattefrit rentetillæg.

forslaget til den nye vurderingslov blev det anført, at man forventede at skulle tilbagebetale i alt ca. 13 mia. kr. (2017-niveau), hvoraf de 4 mia. kr. skulle tilfalde ejere af erhvervsejendomme, herunder andelsboliger. For et år siden forventede Skatteministeriet, at erhvervsandelen af kompensationen ville vokse til omkring 5 mia. kr. (2019-niveau). Nu lyder skønnet tilsyneladende nærmest på nul kroner.

Det markant ændrede skøn fremgår af et udkast til et lovforslag, som Skatteministeriet sendte i høring i efterårsferien. Det anføres her i, at grunde under erhvervsejendomme – herunder grunde under etagebeboelsesejendomme – har været vurderet for lavt i det gamle vurderingssystem. Tilbagebetaling af ejendomsskat til ejere af erhvervsejendomme vil derfor kun blive aktuelt i relativt få tilfælde. Ministeriet foreslår på den baggrund, at ejere af erhvervsejendomme helt skal undtages fra tilbagebetalingsordningen og i stedet gives bedre klagemuligheder. Dem, der får medhold i en klagesag, vil herefter få tilbagebetalt for meget betalt grundskyld.

I samme lovudkast lægges der i øvrigt op til en ændring af reglerne for fastsættelse af grundværdien for erhvervsejendomme, sådan at denne skal fastsættes med udgangspunkt i værdien af jord til beboelse. Desuden foreslås det, at dækningsafgift fremover skal betales på grundlag af grundværdien i stedet for af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien (forskelsværdien). Ingen af disse ændringer forventes samlet set at øge ejendomsskatterne for erhvervsejendomme, idet satserne vil blive tilpasset, så provenuet bliver det samme som under de gældende regler.

Kommentar

Respekten for fagligheden hos vurderingsmyndighederne kan hos mange nok snart ligge på et lille sted. For hvordan har man i årevis kunnet sige, at der ville blive tilbagebetalt milliarder af kroner til ejere af erhvervsejendomme, hvis realiteten er, at værdien af disses grunde altid har været vurderet for lavt. Og hvordan skal de ”relativt få”, der angiveligt stadig har mulighed for at få penge tilbage, finde ud af, at de rent faktisk befinder sig i denne gruppe? Og hvor mange er ”relativt få” egentlig? Svarene på disse spørgsmål fremgår ikke af lovudkastet, der heller ikke rummer oplysning om, hvornår man i ministeriet er nået frem til den nye erkendelse, og hvad der har ført til denne.

Kilde: BDO, Stefan Bjerregaard, Partner, Skat