Udlejer havde varslet forhøjelse af den omkostningsbestemte husleje i en ejendom. I budgettet havde udlejer medtaget udgift til sundhedsforsikring til ejendommens vicevært samt honorar til forsikringsmægler.

Forsikringsmægleren havde i henhold til aftale med udlejer bl.a. udført forsikringsanalyse, udarbejdet forsikringsplan, lavet gennemgang af bestående dækning og ønsket dækning, lavet udbudsmateriale, udbudsrunde og beslutningsoplæg til forsikringsselskaberne, og havde foranlediget at et tilbud blev accepteret og trådte i kraft. Endvidere havde forsikringsmægleren forestået bl.a. opkrævninger, forsikringsmæssige ændringer, og havde lavet skadehåndtering og skadeforebyggelse. Forsikringsudgiften kunne opgøres til ca. 11 kr. pr. m². Udgiften til forsikringsmægler var en årlig tilbagevendende udgift.

Beboerrepræsentationen i ejendommen gjorde indsigelse mod, at disse to udgifter var medtaget i omkostnings-budgettet. Sagen blev indbragt for huslejenævnet, hvor nævnets flertal fandt, at udgifterne til sundhedsforsikring og forsikringsmægler ikke var omfattet af BRL 8, og derfor ikke kunne medtages i den omkostningsbestemte husleje.

For boligretten tog lejerne bekræftende til genmæle for så vidt angik udgiften til viceværtens sundhedsforsikring. En repræsentant for udlejeren forklarede for boligretten, at forsikringspræmien blev lavere, når der blev anvendt forsikringspræmie. Videre forklarede repræsentanten, at denne aldrig havde været ansat et sted, hvor der ikke blev anvendt forsikringsmægler. En repræsentant fra forsikringsmæglerbranchen forklarede også for boligretten, at præmien til forsikringsselskabet var lavere, når der blev anvendt forsikringsmægler, hvilket skyldtes, at forsikringsmægleren udførte en del af de opgaver, som forsikringsselskabet normalt selv ville skulle udføre uden anvendelse af en forsikringsmægler. Yderligere forklarede repræsentanten, at fordelen ved at anvende forsikringsmægler var, at der var større konkurrence på priserne, samt at kunderne blev sikret en uvildig og mere professionel løsning af opgaverne.

Et flertal i boligretten lagde efter det fremkomne til grund, at det var et gældende vilkår på forsikringsmarkedet inden for det pågældende område, at en udlejer vil blive opkrævet en højere præmie, hvis der ikke er tilknyttet en forsikringsmæglerordning til den pågældende forsikring. Efter de angivne forklaringer lagde retten også til grund, at det var sædvanligt ved administration af ejendomme af den pågældende type, at der var indgået en fast aftale om forsikringsmægling. Som følge heraf af og henset til det oplyste om den gennemsnitlige udgift til forsikring pr. m², måtte den samlede udgift til forsikringspræmie og forsikringsmægler anses for en rimelig og sædvanlig udgift til forsikring af den pågældende type ejendom.

Herefter fandt flertallet i boligretten det for godtgjort, at udgiften til forsikringsmægler kunne anses for at være omfattet af BRL § 8, stk. 1, som en nødvendig driftsudgift til forsikring, der er rimelig under hensyntagen til ejendommens karakter.

 

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening